TSJERKETSJINSTENARGYF

Hjirop klikke:ALLE FOETTSJERKETSJINSTEN

Boppesteande it folsleine oersjoch fan alle tsjinsten.

De earste kolom wolle wy graach taljochtsje:

It earste sifer is de tsjinst fan de oprjochting ôf.

It twadde sifer is it tal kearen dat de foargonger foargean is by de Stifting FOET fan de oprjochting ôf.

It tredde sifer binne de oanwêzigen (koaren ensfh. net meirekkene).

 

Comments are closed.