TSJINSTENROASTER 2018

TSJERKETSJINSTEN 2018

25-4Frederikustsjerke Sleat 003  

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDERIKUSTSJERKE SLEAT

Nei ôfrin fan ‘e moarnstsjinsten is der altyd kofje- of teedrinken.

 

FOARGONGERSROASTER

 

2018

14-01-2018          10.00 oere          H. Mulder – Vogelzang, Yndyk

18-02-2018          10.00 oere          Hennie Dijkstra, Koudum

18-03-2018          10.00 oere          Ds. J. Hania,  Snits

15-04-2018          19.30 oere           Past. H.G. Koops-Bralts, Skettens

13-05-2018          19.30 oere           Ds. Gerrit Groeneveld, Parregea

10-06-2018          19.30 oere           S. van der Meer, Aerdenhout

16-09-2018          19.30 oere           Teije T. Osinga, Frjentsjer

14-10-2018          10.00 oere            Past. H.G. Koops-Bralts, Skettens

18-11-2018          10.00 oere            Pastoar Bert van der Wal, Sappemeer m.m.f. Shantykoar It Ljochtbeaken t Haulerwyk

16-12-2018          10.00 oere            Obe Bruinsma, De Jouwer m.m.f. sjongkoar t De Jouwer

 

Yn ‘e tsjerketsjinst is de earste kear it ponkjerinnen foar F.OE.T; de twadde kear foar in bysûnder doel en dat is foar begelieding fan de liturgy. Nei de MOARNS-tsjinsten is der “kofjedrinken”. It oargel wurdt bespile troch Gerk Venema út Snits. De lokale Omrop – Radio Spannenburg – (Kabel 104,1 en 96,4 FM) stjoert de tsjerketsjinst út op de fjirde snein fan ‘e moanne fan 13.00 – 14.00 oere. De tiisdei dêrnei is de werhelling fan 10.00 – 11.00 oere. Op de ynternetside http://www.radiospannenburg.nl binne alle programma’s op beide tiidstippen te beharkjen.

* Hawwe jo gjin ferfier om ús tsjerketsjinsten by te wenjen, nim dan op tiid kontakt op mei ien fan de Stiftingsbestjoersleden.

IT TSJERKE-ADRES IS:

RK Frederikustsjerke,

Kapelstreek 223

8556 XJ Sleat

 

Comments are closed.