BESTJOER / NIJS / JILD

It FOET stiftingsbestjoer komt 4 kear jiers by-elkoar. 

Njonken de alledaagse wurklistbesprekpunten wurdt as skema oanhâlden:

1e fearnsjier. Dêryn wurdt û.o. de jierrekken fan it foarôfgeande jier fêststeld.

2e fearnsjier. De foargongerslist mei data foar it kommend jier wurdt besprutsen.

3e fearnsjier. De list mei bestjoersleden wurdt op mooglike fakatueres besjoen.

4e fearnsjier. Programmabledsje moat makke wurde en hokker koaren/sjonggroepen wolle wy it kommend jier.

Biskop Gerard de Korte fan Ljouwert-Grins hat 4 april 2014 yn Ljouwert in taspraak hâlden. Dat gie oer it brûken fan de Fryske taal yn earetsjinsten. Klik op ûndersteand artikel:

GEBRUIK VAN FRIES RAAKT IN HET HART

Ferplichte ANBI registraasje.
Namme: Stichting Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten yn SúdwestFryslân.
It RSIN (fiskaal) nûmer fan de Stifting F.OE.T is: 8166 43 143, dossiernr. 52 738,
It beliedsplan fan de Stifting folget út it Karbrief fan de Stifting.  It Beleanningsbelied is neffens kêst 11 fan it karbrief. De bestjoersleden wurde net betelle foar rekken fan de kas fan de stifting, mar krije de ûnkosten dy’t hja foar de stifting meitsje. De bestjoersleden fan de stifting hawwe de troch har yn it foar betelle ûnkosten deklarearre by de ponghâlder.
Doelstelling: sjoch hjirboppe.
Aktiviteiteferslach: sjoch op de hiemside.

Sleat, 1 jannewaris 2014.

 

BELIEDSPLAN

Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten yn ‘e Súdwesthoeke fan Fryslân (F.OE.T)

Oprjochting, grûnslach en doel fan de stifting, tagelyk beliedsplan.

Woansdei 19 maart 1997 beslute 22 persoanen ta oprjochting fan in stifting dy’t tsjerketsjinsten hâldt yn de Fryske taal. Op 21 augustus 1997 is de oprjochtingsakte foar notaris Hoekstra yn St. Nyk passearre en dêrmei wie de Stifting Frysk Oekumenyske Tsjerketsjinsten yn SúdwestFryslân (F.OE.T.) in feit. Ta grûnslach waard formulearre: de gearwurking fan minsken dy’t Jezus as Hear belide (Rom. 10:9). As doel waard steld om geregeld earetsjinsten yn de Fryske taal te hâlden yn de Frederikustsjerke fan Sleat. Op 12 septimber 1997 fynt ynskriuwing plak by de Keamer fan Keaphannel yn Ljouwert. De earste tsjinst wurdt hâlden op 19 april 1998.

Grûnslach en doel fan de stifting neffens it karbrief.
1. De grûnslach fan de stifting FOET is in gearwurking fan minsken dy’t har fine kinne yn de wurden fan it “Ús Heit”.
2. It oekumenysk karakter fan de Stifting FOET hâldt yn dat yn prinsipe elkenien dy’t him ferbûn fielt mei of belangstelling hat foar it kristlike leauwen en dy’t grûnslach en doelstellings fan FOET ûnderskriuwe kin, dielnimme kin oan de aktiviteiten fan FOET en in sit hawwe nimme kin yn it bestjoer.
3. Yn tsjinsten en oare aktiviteiten fan FOET wurdt it Frysk safolle mooglik as fiertaal brûkt.
4. It doel fan stifting is om geregeldwei earetsjinsten yn de Fryske taal yn de tsjerke fan Sleat te hâlden.

Taljochting op it Frysk Oekumenysk karakter fan de Stifting FOET.

 It oekumenysk karakter fan de Stifting FOET hâldt yn dat yn prinsipe elkenien dy’t him ferbûn fielt mei of belangstelling hat foar it kristlike leauwen, dielnimme kin oan de aktiviteiten dy’t troch de Stifting FOET  organisearre wurde. Minsken fan ûnderskate tsjerklike eftergrûnen (al of net lid fan in tsjerkeferbân) kinne dan ek in sit hawwe yn it bestjoer, fansels op betingst dat hja har fine kinne yn de doelstellings fan FOET. Datselde jildt ek foar de foargongers en de sprekkers dy’t útnoege wurde foar de ferskate aktiviteiten. De namme fan de Stifting FOET jout oan, dat yn de tsjinsten en de oare aktiviteiten safolle mooglik it Frysk as fiertaal brûkt wurdt (om praktyske redenen moat der somtiden fan ôfwykt wurde). Yn de meidielings en programs komt dat alle kearen dúdlik nei foaren.

De selsstannigens fan de Stifting FOET.
Om´t de Stifting FOET yn prinsipe los stiet fan de offisjele tsjerklike organisaasjes, jout it bestjoer dan ek folslein selsstannich foarm en ynhâld oan de boppeneamde doelstellings. Gearwurking mei besteande tsjerklike ferbannen heart wol ta de mooglikheden. In de bestjoersgearstalling wurdt stribbe om bestjoersleden te hawwen út ferskate tsjerklike regiofermiddens. .

Aktiviteiten
Om foarm en ynhâld te jaan oan it doel fan de Stifting FOET organisearret it bestjoer in tal aktiviteiten. Alle jierren wurdt op ‘e nij besjoen wêr ‘t ferlet fan is en wat de mooglikheden binne. De organisaasje dêrfan kin opdroegen wurde oan ien of mear bestjoersleden of in aparte kommisje, oanwiisd troch it bestjoer. Yn 2013 hat de Stifting FOET tolve tsjerketsjinsten organisearre. Ienris yn de twa jier wurdt in n kontaktjûn útskreaun foar eltsenien dy’t de Stifting FOET in waarm hert tadraacht. It bestjoer sjocht yn alle iepenheid yn dy jûn werom en nei de takomst. Eltsenien kin de nedige fragen stelle.

De tsjerketsjinsten
It FOETbestjoer beleit op syn minst ien kear yn ‘e moanne in tsjinst yn de R.K. Frederikustsjerke yn Sleat. By alle tsjinsten wurdt foarôf in liturgy útdield. De skriuwer soarget foar de berjochtjouwing nei kranten en tsjerkebledsjes ta.  Lokale Omrop – Radio Spannenburg – stjoert alle tsjinsten út op de 3e snein fan de moanne mei in oanslutende werhelling op de woansdei. It kin dan ek beharke wurde fia www.radiospannenburg.nl.

www.stiftingfoet.nl: ús hiemside op it ynternet
Sûnt 2010 hat de Stifting FOET in eigen side op it ynternet. Benammen fanwegen de lege kosten, grutte berikberheid, en de mooglikheid om ús nijs flot te fersprieden. Hjir is alle ynformaasje op te finen dy’t wichtich is om beskreaun te wurden.

Kontakt opnimme mei it bestjoer fan ‘e Stifting FOET:                                                 

Foarsitter Fred Haarsma Jachthaven 4 8556 AM Sleat fredhaarsma@gmail.com
Skriuwer Tsjitske Meesters Singel 7 8771 SV Nijlân tjitskemeesters@outlook.com
Ponghâlder Jan Geert Vogelzang Tjalke van der Walstr. 24D 8723 CA Koudum jgvogelzang@gmail.com
Lid Froukje de Vries-Wester Westerein 16 8521NP De Jouwer ronnie-froukje@home.nl
Lid Ida Bouwhuis-Minnema Skien 118 8501 HK De Jouwer jnibouwhuis@hetnet.nl

Till. foarsitter: 0514- 531612;  Till. skriuwer: 0515-569813; Till. ponghâlder: 0514-602961.                                                               

 

JILDSAKEN

Foargongers krije in fergoeding; oargelisten en koster krije in ûnkostenfergoeding. Al it oare wurk wurdt dien troch frijwilligers. FOET is dus ôfhinklik fan ponkjerinnen en benammen stipersjeften. Wolle jo ús finansjeel helpe: de Stifting hat in rekken by de ING Postbank mei nûmer NL22INGB 0007 8254 87 ûnder de namme fan: Stichting F.OE.T Súdwest Fryslân, Tjalke van der Walstrjitte 24D, 8723 CA, Koudum. De stifting hat in ANBI ferklearing, nr. 52738; jeften kinne dus by de belesting yn oanmerking komme foar yn fermindering op it belestber ynkommen.

Njonken it ponkjerinnen binne jeften ferskuorrend wichtich foar it ynstânhâlden fan ús oekumenyske tsjinsten. Sûnder jeften kinne wy net fuortbestean.

Balans:

2014. Ynkomsten € 2532,02. Utjeften € 2677,30. De ynkomsten kamen út jeften. De útjeften wiene foar foargongers, oargelisten en tsjerkehier.

2015. Ynkomsten: € 2898,36. Utjeften € 2398,20. De ynkomsten kamen út jeften. De útjeften wiene foar foargongers, oargelisten, muzykgroepen, en tsjerkehier.

2016. Ynkomsten: € 2669,53. Utjeften: € 2558,62. De ynkomsten kamen út jeften. De útjeften wiene foar foargongers, oargelisten, muzykgroepen en tsjerkehier.

2017. Ynkomsten: 2.261,30. Utjeften 2093,36. De ynkomsten kamen wer fan jeften troch foargongers, muzykgroepen en tsjerkehier.

 

 

 

Comments are closed.