FOARSIDE

FOAR ALLE MINSKEN 

Snein 16 desimber 2018 wie de allerlste tsjerketsjinst nei krekt mear as 20 jier en 240 tsjinsten. De Stifting hldt 1 febrewaris 2019 op te bestean. Tank oan elkenien dr’t wy mei yn ‘e kunde kommen binne. Mids jannewaris 2019 komt it bestjoer noch ien kear byelkoar om alle saken f te hanneljen.

TIGE HERTLIK WOLKOM   ( Hollandse vertaling staat onderaan )

Wêr bin ik no telânne kommen? Wat is F.OE.T? Nim kundskip op dizze side fan de Stifting Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten yn ‘e Súdwesthoeke fan Fryslân. It doel fan de Stifting F.OE.T is om ienris yn ‘e moanne in earetsjinst yn ‘e Fryske taal te hâlden. De eigen Fryske taal is de oekumenyske bining fan de tsjerkegongers. Oekumene is it haaddoel en de Fryske taal it haadmiddel. De besikers hawwe net foldwaande oan it sa no en dan yn eigen tsjerke bywenjen fan in Frysktalige tsjinst. De FOET tsjinsten wurde ek bywenne troch minsken dy’t net lid fan in tsjerke binne. Troch de Fryske taal komt it Wurd – ek yn de lieten – suver, begrypliker en dêrtroch djipper mei ynmoed yn elk hert.

In Frysktalige foargonger moat altyd syn preek omsette fan syn eigen taal út- taal fan hert en siel – nei de oare taal – yn dy fan syn ferstân. Yn dy ûneigen, frjemde sprake komme de wurden by de minsken yn ‘e tsjerkebanken oan. Dêr moatte de tsjerkgongers dan earst oan it oersetten fan Gods Woord yn Gods Wurd yn ‘e taal fan mem en heit, fan beppe en pake en taal fan slachten werom en ieuwenâld. Ek net-Fryskpraters fan komôf, mar dochs folslein ta it Frysk assimilearre, moatte de oanlearde taal wer loslitte en werom yn syn/har taaltiid gean. De seis Oekumenyske Wurkferbannen yn Fryslân moetsje jo graach by har tsjinsten yn ‘e eigen taal.

 

VAN HARTE WELKOM

Zondag 16 december 2018 was de allerlaatste kerkdienst na meer dan 20 jaar en 240 diensten. De Stichting stopt op 1 februari 2019. Hartelijk dank aan iedereen waar wij mee in kontakt zijn geweest. Halverwege januari 2019 komt het bestuur nog eenmaal bij elkaar om alle zaken af te handelen.

Waar ben ik nu terecht gekomen. Wat betekent FOET? Maak kennis op deze website van de Stichting Friese Oecumenische Kerkdiensten in de Zuidwesthoek van Fryslân (afgekort F.OE.T). Het doel van de Stichting F.OE.T is om één keer per maand een eredienst te houden in de Friese taal. De eigen taal oecumenisch te spreken, te horen en te zingen is datgene dat de kerkgangers  met elkaar verbind. Oecumene is ons hoofddoel en de Friese taal is daarbij het hoofdmiddel. De kerkdienstbezoekers hebben niet voldoende om zo af en toe een Friestalige kerkdienst in eigen kerk bij te wonen. Ook komen mensen bij de FOET diensten die geen kerklid zijn. Allen ervaren dat kerkdiensten in de eigen Friese taal door het woord – en ook in de liederen – zuiverder, begrijpbaarder en daardoor dieper in ieders hart terechtkomen.

De voorganger moet altijd zijn preek vanuit zijn eigen taal – de taal van hart en ziel – omzetten naar de andere taal, de taal van het verstand. In die oneigen, vreemde spraak komen de woorden bij de kerkgangers in de kerkbanken aan. Daar moeten de kerkgangers dan eerst aan het vertalen van Gods Woord in Gods Wurd naar de taal de taal van moeder en vader, oma en opa en de taal van geslachten van lang geleden en eeuwenoud. Ook de van origine niet-friessprekers, maar volledig in het Fries ingeburgerd, moeten de aangeleerde taal weer loslaten en teruggaan naar zijn/haar vorige taaltijd. De zes Oecumenische Werkverbanden in Fryslân ontmoeten u graag bij de diensten in hun eigen taal.

Yntochtsliet 172: 1                        Heit, no’t wy fuortgean 

In minske wêze op ierde,            Heit, no’t wy fuortgean,                   

yn romte en tiid bestean,             jou ús ‘t ljocht fan boppen;             

dat is in libben liede                     wy binn’ Jo berntsjes                          

op hoop fan ivich lean,                 by ús namme roppen.                                                   

is libje by de wurden                    Lit ús Jo wurd ferstean,                                               

dy’t God de mins beskreau         lear ús no Jo wegen gean.                       

en lykas Jezus wurde                   Amen, amen.

doe’t Him de Satan dreau.            (Ut Blide Stimmen 1959)

 

Comments are closed.